Download Ang Dating Biblia. Filipino for PC – Windows XP/7/8/10 and MAC PC for Free

Know Your Ang Dating Biblia. Filipino App – Windows XP/7/8/10 and MAC PC

Download Ang Dating Biblia. Filipino App on your Windows XP/7/8/10 and MAC PCFilipino. Ang Biblia (TLAB) (Bible in Tagalog)
Kabanata:
Lumang Tipán
– Genesis
– Exodo
– Levitico
– Mga Bilang
– Deuteronomio
– Josue
– Mga Hukom
– Ruth
– I Samuel
– II Samuel
– I Mga Hari
– II Mga Hari
– I Mga Cronica
– II Mga Cronica
– Ezra
– Nehemias
– Esther
– Job
– Mga Awit
– Mga Kawikaan
– Eclesiastes
– Ang Awit ng mga Awit
– Isaias
– Jeremias
– Mga Panaghoy
– Ezekiel
– Daniel
– Hoseas
– Joel
– Amos
– Obadias
– Jonas
– Mikas
– Nahum
– Habakuk
– Sefanias
– Hagai
– Zacarias
– Malakias
Bagong Tipán
– Mateo
– Marcos
– Lucas
– Juan
– Mga Gawa
– Mga Taga-Roma
– I Mga Taga-Corinto
– II Mga Taga-Corinto
– Mga Taga-Galacia
– Mga Taga-Efeso
– Mga Taga-Filipos
– Mga Taga-Colosas
– I Mga Taga-Tesalonica
– II Mga Taga-Tesalonica
– I Kay Timoteo
– II Kay Timoteo
– Tito
– Filemon
– Mga Hebreo
– Santiago
– I Pedro
– II Pedro
– I Juan
– II Juan
– III Juan
– Judas
– Apocalipsis
Naglalaman ang Bíbliya ng mga salaysay na nauukol sa bansáng Israel mula noong unang milenyo BCE hanggang sa panahon ni Hesukristo at ng mga Apostól noong unang siglo CE.
Tanakh o Lumang Tipán
Ang Tanakh (Lumang Tipán) ay naglalaman ng salaysay ng pagkakahirang ng diyós na si YHWH sa bansáng Israel at ang kaniyang tipán sa Israel na siya’y magiging matapat na diyós kung susundin ng Israel nang tapat ang kaniyang mga utos na ipinadala niya sa pamamagitan ni Moises. Kabilang sa tipáng ito ang pagmamana ng Israel ng Canaan o “Lupang Pangako” at ang proteksiyón at pagpapalà ni YHWH kapalít ng pagsunód ng Israel sa kaniyang mga utos (Exodo 6:4).
Bagong Tipán
Ang Bagong Tipán ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa karakter na si Hesús at ang kanyang mensahe ng kaligtasan sa kanyang mga alagád. Si Hesús ay nagpakakilala na tagapágligtás sa pagwawakás ng mundó na magaganáp noong unang siglo CE (Mateo 24:34, Marcos 13:30, Marcos 8:12, Marcos 8:38, Marcos 9:19, Lukas 21:32, Mateo 10:23). Ayon kay Hesús, siya ay maghaharì mulâ sa kaniyang trono ng kaluwalhatian kasama ang kaniyang mga Apostól upang humatol sa 12 lipì ng Israel (Mateo 19:28). Bukód dito, si Hesús ay nag-angkín rin na isang diyós, at Mesiyas na naging sanhi ng pagkakahatol sa kanya ng sanhedrin ng parusang kamatayan (Lukas 22:66-71, Juan 10:33).[
Nagmula ang salitang Bibliya ng Tagalog at ang Bible ng Ingles mula sa Griyegong biblia na nangangahulugang “mga aklat” o “mga maliliit na aklat.” Hinango naman ang Griyegong biblia mula sa isa pa nilang salita: ang biblos, na lumalarawan sa panloob na bahagi ng halamang papirus, isang sangkap sa paggawa ng sinaunang mga papel. May isang lugar sa Phoenicia, ang lungsod ng Gebal, na tinaguriang “Byblos” ng mga Griyego dahil kilala ang pook sa paggawa ng papel na papirus.
Tanakh o Lumang Tipan
Ang mga aklat ng Tanakh o Lumang Tipan ay orihinal na isinulat sa alpabetong Paleo-Hebreo. Bago matuklasan ang Dead Sea Scrolls sa kweba ng Qumran noong 1947 hanggang 1956, ang pinakamatandang pragmentaryong (hindi kumpleto) manuskrito ng Hebreo ang Nash Papyrus na isinulat mula 150 hanggang 110 BCE. Ang pinakamatandang kumpletong manuskrito ng Lumang Tipan (Tanakh) ay Codex Sinaiticus (ika apat na siglo CE) na kinopya mula sa Griyegong Salin na Septuagint. Ang Septuagint ay isinalin sa Griyego mula Hebreo noong ikatlo hanggang ika isang siglo BCE. Sa mga panahong ito ang Israel ay nasa ilalim ng imperyong Griyego. Ang Septuagint ang pinagkuhanan ng sipi (quotes) ng Lumang Tipan ng mga may akda ng Bagong Tipan at ng mga “ama ng simbahan”.
Bagong Tipan
Ang mga aklat ng Bagong Tipan ay orihinal na isinulat sa Griego. Ang mga kauna unahang salin ng Bagong Tipan sa ibang lenggwahe ay kinabibilangan ng lumang Latin (ika 2 siglo CE), lumang Syriac (ika 4 hanggang ika 5 siglo CE), at Coptic (ikaapat na siglo CE). Isa pang salin sa Latin bukod sa “lumang Latin” ang Vulgata na isinalin ni Jerome (342–420 CE). Ang Peshitta na isinalin sa lenggwaheng Syriac ang bibliang ginagamit sa iglesiang Syriac.

 

Ang Dating Biblia. Filipino for PC is now available for free download. Directly download the Ang Dating Biblia. Filipino for PC app setup files along with Bluestack installation files and follow the below-listed instructions to smoothly run Ang Dating Biblia. Filipino for PC in your Windows XP/7/8/10 and MAC PC.

Ang Dating Biblia. Filipino for PC Free Download Link: Click Here on the Link
Bluestack for PC Free Download Link: Click Here on the Link

 

Download Instructions for Ang Dating Biblia. Filipino:

 
Inorder to run Ang Dating Biblia. Filipino on your Windows 7/8/10/XP or MAC PC, you will need an Android or iOS emulator to prepare the system environment for the mobile application. You will need to install Bluestack for PC on your Windows 7/8/10/XP or MAC PC and then would need to install the Ang Dating Biblia. Filipino for PC apk or setup file. Bluestack for PC is an top grossing award winning Android Emulator available in the market and is proficient to run all major Android/iOS mobile applications (including Ang Dating Biblia. Filipino for PC) and mobile games on the host PC. In all, it would provide a mesmerizing experience running Ang Dating Biblia. Filipino on your Windows 7/8/10/XP or MAC PC.
 
Just follow the below-listed instructions to Download and Install Ang Dating Biblia. Filipino for PC on your Windows XP/7/8/10 or MAC PC:
 
1. Download the Bluestack Standalone installation file from the link provided in the above section. 
2. BlueStacks-Installer_native.exe file consuming about 261.86 MB will be downloaded on your Windows XP/7/8/8.1/10 or MAC PC. 
3. After downloading the Standalone setup file, install the Bluestack on your Windows 7/8/8.1/10 or MAC PC. It would take about 2-5 minutes. Just skip through all the interrupts in between. 
4. Now, your Bluestack installation is over and you are ready to run it for the first time on your Windows 7/8/8.1/10 or MAC PC. Just feel free to have experience with its highly interactive look and functioning. 
5. The next step involves installing Summoners War for PC app on your Bluestack emulator. Just simply search in the Bluestack Apps Search Console for Summoners War game. You will be prompted to Play store from where you could download the Ang Dating Biblia. Filipino for PC which would run smoothly on this Bluestack Emulator. 
6. If you feel somewhat confused with the above step, Just simply open the link provided in the above section in your Bluestack Browser and everything will be done automatically.

You May Also Like